Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.11.2018 р.  № 543 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності”.

1)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-18?lang=en

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 765 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”.

2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2018-%D0%BF

Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Закон України від 23.12.1998 р. № 353-XIV “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”. 

4) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14

Закон України від 31.05.2005 р. № 2604-IV “Про географічні назви”.

5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 р. № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”.

6) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-98-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 р. № 1344 “Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України”.

7) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1344-99-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. № 646 “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність””.

8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 661 “Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування”.

9) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-2013-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 836 “Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів”

10) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/836-2017-%D0%BF

Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 р. № 56 “Про затвердження Інструкції з топографічного знімання  у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)”.

11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 р.  № 65 “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”

12) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0395-14

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.11.2014 р.  № 435 “Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі”.

13) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1467-14

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.07.2014 р.  № 282 “Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях”.

14) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0957-14

Наказ Держгеокадастру від 30.11.2018 № 223 “Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік”

http://land.gov.ua/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-30-11-2018-223-pro-zatverdzhennia-richnoho-planu-zdiisnennia-zakhodiv-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-derzhavnoiu-sluzhboiu-ukrainy-z-pytan-heodezii-kartohrafii-ta-ka/